home

در ابتدا لازم است تا نگاهی دوباره به تعریف ترنسجندر بیندازیم؛ ترنسجندر یعنی تمامی افرادی که با پوشش و رفتار خود، کلیشه‌های متعارف جنسیتی را به چالش می‌کشند و ترجیح می‌دهند حضور اجتماعی‌ آنها در قالب ظاهر و رفتاری باشد که از تعاریف رسمی جنسیتی، و یا از تعاریف تثبیت شده از جنس مخالف فاصله داشته باشد. این مفهوم آن دسته از افرادی را هم که خود را ترنسکشوال (یا تغییرجنس‌خواه) می‌دانند و خواهان تغییر بدن خود هستند و عمل جراحی تغییر جنسیت و یا مراحلی از آن را انجام داده و یا در صدد انجام آن هستند نیز دربرمی‌گیرد .

معمولا زمانی که یک زن سیس‌جندر، اعلام می‌کند که به زنان کشش عاطفی و جنسی دارد اطرافیان به راحتی وی را به عنوان یک زن همجنسگرا و لزبین شناسایی می‌کنند. اما هنگامیکه یک ترنس زن (چه ترنسجندر زن و چه ترنسکشوال زن) اعلام می‌کند که به زنان کشش عاطفی و جنسی دارد اطرافیان در قبول وی به عنوان یک ترنس زن لزبین دچار تردید می‌شوند. علت اصلی این مسئله در این است که ممکن است ما تفاوت بین جنس، جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی را خوب درک نکرده باشیم.

جنس زیست شناختی (sex): طبقه‌بندی یک گونه بر اساس آناتومی و ویژگی‌های بدنی آن گونه، به دو جنس مؤنث یا مذکر بر اساس اندام‌های اولیه جنسی آن گونه. علم پزشکی در این مورد تعاریف دقیق و غیر قابل انعطافی دارد.
جنسیت (gender): نقش‌ها، فعالیت‌ها و هنجارهای اجتماعی که یک جامعه به جنس‌های بیولوژیک موجود در جامعه القا می‌کند و باعث تمایز بین دو جنس (مرد و زن) و برساختن “زنانگی” و “مردانگی” می‌شود .

گرایش جنسی فرد ارتباطی با جنس او ندارد و در واقع مرتبط با هویت جنسیتی آن فرد است. برای مثال:
آقای بهزاد، جنس زیست شناختی زن (مونث) دارد. اما بهزاد خود را یک مرد می‌داند و یک ترنس مرد محسوب می‌شود. کشش عاطفی و جنسی بهزاد به سمت مردان دیگر است و او خود را یک همجنسگرا (گی) می‌داند. در نتیجه دوست عزیز ما، بهزاد یک ترنس مرد همجنسگرا (گی) است .
مثال دیگر :

خانم ترانه، جنس زیست شناختی مرد دارد و خود را یک زن می‌داند. ترانه همچنین به زنان دیگر کشش عاطفی و جنسی دارد و خود را یک همجنسگرا (لزبین) می‌داند در نتیجه ترانه یک ترنس زن همجنسگرا (لزبین) است.
این مهم نیست که بهزاد و ترانه عمل تطبیق جنسیت را انجام نداده‌اند یا قصد انجام آن را ندارند. مهم این است که بهزاد هویت جنسیتی، مردانه دارد و به مردان کشش عاطفی و جنسی دارد و همینطور ترانه، هویت جنسیتی زنانه دارد و به زنان کشش عاطفی و جنسی دارد